سند چشم انداز

سند چشم انداز
13981: قطب اول کشور درمیان تولیدکنندگان آرد و گندم


3: راه اندازی دو کسب و کار جدید همگون در کنار کسب و کار اصلیدر راستای برنامه های توسعه ای شرکت
-توسعه کسب و کار اصلی
- تجارت غلات
-راه اندازی واحد آموزش علمی و کاربردی آرد با دیدگاه تعالی


9:دستیابی به 9 جایزه تعالی شامل 7 جایزه کشوری و 2 جایزه EFQM


8
:افزایش 0.8 درصدی سهم بازار


Design By :Simia Studio