ماموریت

عملکرد سازمانی

این سازمان با انتخاب اهداف پژوهشی، آزمایشگاهی و تولیدی مسیر پیشرو بودن در زمینه فعالیتی خود را هدف اصلی و رعایت اصول ذیل را مبنای کار خود قرار داده است:

*پیشرفت علمی برای ایجاد تحول و تنوع

*تجزیه و تحلیل دقیق کاستی ها و شناسایی نیازهای پروژه های هدف

*آموزش و ارتقاء سطح علمی مخاطبین

*خلق کالاهای با کیفیت مطابق با نیاز هر پروژه به صورت مجزا و نظارت بر مصرف آنها

*رموز ماندگاری

*درک اهداف سازمان توسط منابع انسانی

*اعتماد منابع انسانی به رویکرد سازمان

*اعتماد سازمان به عملکرد منابع انسانی

*ایجاد انتفاع برای مخاطبین و سازمان

*پایبندی به تعهدات

 

Design By :Simia Studio