گروه

یک تیم، مجموعه ای از شایستگی ها
هرجا آسیابی فعال است، نشان از تلاش آسیابانی مجرب دارد. 3/1 پرسنل شاغل مجموعه آردداران، آسیابان آموزش دیده مجرب هستند. گروه متخصصین این واحد تولیدی را آسیابانان، متخصصین مواد غذایی، شیمیست، متخصصین مسلط بر امور کامپیوتر، مدیران مجرب، متخصصین و مشاورین با تجربه در امر فروش تشکیل می دهند.

کیفیت همواره با آموزش آغاز و با یادگیری و تعهد پایان می یابد. حضور در دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور، شرکت در مجامع علمی، کسب تجارب از متخصصین جهانی و همکاری با مشاورین بین المللی، همواره در دستور کار مدیریت این مجموعه قرار دارد، کیفیت بالای محصولات شرکت تولیدی آردداران حاصل این پویایی و فعالیت و مطالعه بالای اعضای تیم آردداران می باشد.

سمت

نام و نام خانوادگی

مدیریت عامل

مدیریت بهره برداری

رئیس کنترل کیفیت

رئیس بازرگانی

رئیس برنامه ریزی و فرآیندها

رئیس واحد برق

رئیس واحد مکانیک و ساخت

رئیس تولید

Design By :Simia Studio