دریافت و ذخیره سازیگندم های ارسال شده از طرف تأمین کنندگان توسط واحد کنترل کیفیت مستقر در واحد دریافت که مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی بسیار دقیق و کارشناسان مجرب می باشد، نمونه برداری و مورد بررسی قرار می گیرد.

نتایج حاصل از بررسی کیفی در نرم افزار کیفیت گندم های ورودی جهت مشاهده و بررسی روسا و مدیران جهت تصمیم گیری های کیفی سریع ثبت می گردد. تخلیه 500 تن در ساعت انواع گندم توسط 6 جایگاه تخلیه مجهز به سیستم جمع آوری گرد و غبار، از افتخارات و توانمندی های بی رقیب این شرکت به شمار می رود.

بیش از 20 سیلوی فلزی مدرن نگهداری گندم، متشکل از 20 کندوی مجزا قادرند 100.000 تن انواع گندم را ذخیره نمایند. نگهداری گندم در سیلوهای فلزی دارای تجهیزات کنترلی دما و رطوبت و مجهز به سیستم های هوادهی و به کارگیری سیستم های بوجاری اولیه قبل از ذخیره سازی و نظارت و کنترل کارشناسان بر کیفیت گندم های ورودی، شرکت آردداران را قادر می سازد تا با جداسازی ناخالصیها، بذر علف های هرز، خاک و کنترل شرایط محیطی (دما و رطوبت)، تهویه مناسب توسط سیستم هوادهی و جلوگیری از رشد حشرات و آفات انباری، شرایطی مناسب برای نگهداری طولانی مدت گندم فراهم نماید.

صدمات وارده به دانه گندم در سیلو ناشی از رطوبت، حرارت، قارچ، باکتری و حشرات و آفات می باشد شرکت تولیدی آردداران با کنترل رطوبت سیلوها، صدمات ناشی از حرارت، قارچها و همچنین حشرات را نیز کنترل نموده است.
Design By :Simia Studio