ارزشها

ارزشهای سازمانی

صورت پاک


ص: صداقت

و: وفاداری

ر:رعایت اصول و اخلاق حرفه ای در کسب و کار

ت:  4T
-توجه
-تعهد
-تجربه
-تخصص

پ: پایبندی به الزامات

الف:  4A
- اول مشتری
-ایمنی ماده غذایی
-اعتماد متقابل مدیریت و کارکنان
-ایفای مسئولیتهای اجتماعی در قبال جامعه و محیط زیست

ک: کوشش برای بهبود مستمر کیفیتDesign By :Simia Studio