محصولات

آرد نول

آرد نول 1: آردی است که از قسمت مرکزی آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند ویفر، شیرینی، کیک و کلوچه کاربرد دارد. آرد نول 2: آردی است که از قسمتی از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند بیسکویت، کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

آرد ستاره

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع نان های حجیم، نیمه حجیم و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

آرد بربری

آردی است که از آندوسپم تهیه می شود و بیشتر در تولید نان بربری کاربرد دارد.

آرد تافتون و لواش

آردی است که از آندوسپرم تهیه می شود و در تولید تافتون و لواش کاربرد دارد.

آرد سنگک

آردی است که از تمامی آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود و در تولید نان سنگک از آن استفاده می شود.

آرد کامل

آردی است که از تمامی اجزاء دانه پس از پوست گیری اولیه تهیه می شود.

آرد ماکارونی

ذرات آردی است که از آندوسپرم گندم سخت یا نیمه سخت تهیه شده است. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع محصولات خمیری و ماکارونی کاربرد دارد.
Design By :Simia Studio

آرد نول

آرد نول 1:
آردی است که از قسمت مرکزی آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند ویفر، شیرینی، کیک و کلوچه کاربرد دارد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 85

حداکثر 10

حداکثر 5

-

2.4

24-20

8.5-7

14.2

0.45-0.38

آرد نول 1
آرد نول 2:

آردی است که از قسمتی از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند بیسکویت، کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 75

حداکثر 20

حداکثر 5

-

2.4

27-24

10-8.5

14.2

0.5-0.451

آرد نول 2آرد ستاره

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع نان های حجیم، نیمه حجیم و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 60

حداکثر 30

حداکثر 10

-

2.4

حداقل 32

حداقل 12.5

14.2

0.6-0.501

آرد ستاره

آرد بربری

آردی است که از آندوسپم تهیه می شود و بیشتر در تولید نان بربری کاربرد دارد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 50

حداکثر 30

حداکثر 18

حداکثر 2

2.4

حداقل 27

حداقل 11.5

14.2

0.85-0.7

آرد بربری

آرد تافتون و لواش

آردی است که از آندوسپرم تهیه می شود و در تولید تافتون و لواش کاربرد دارد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 45

حداکثر 32.5

حداکثر 20

حداکثر 2.5

3.5

حداقل 26

حداقل 11.5

14.2

1.125-0.85

آرد تافتون و لواش

آرد سنگک

آردی است که از تمامی آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود و در تولید نان سنگک از آن استفاده می شود.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 40

حداکثر 30

حداکثر 25

حداکثر 5

4.1

حداقل 26

حداقل 12

14.2

1.475-1.125

آرد سنگک

آرد کامل

آردی است که از تمامی اجزاء دانه پس از پوست گیری اولیه تهیه می شود.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 40

حداکثر 30

حداکثر25

حداکثر 5

4.1

حداقل 25

حداقل 12

12.5

1.6-1.475

آرد کامل

آرد ماکارونی

ذرات آردی است که از آندوسپرم گندم سخت یا نیمه سخت تهیه شده است. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع محصولات خمیری و ماکارونی کاربرد دارد.


اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداکثر 55

حداقل 35

حداقل 10

-

2.4

-

حداقل 12

14.2

حداکثر 0.65

آرد ماکارونی