محصولات

آرد نول

آرد نول 1: آردی است که از قسمت مرکزی آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند ویفر، شیرینی، کیک و کلوچه کاربرد دارد. آرد نول 2: آردی است که از قسمتی از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند بیسکویت، کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.
Design By :Simia Studio

آرد نول

آرد نول 1:
آردی است که از قسمت مرکزی آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند ویفر، شیرینی، کیک و کلوچه کاربرد دارد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 85

حداکثر 10

حداکثر 5

-

2.4

24-20

8.5-7

14.2

0.45-0.38

آرد نول 1
آرد نول 2:

آردی است که از قسمتی از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند بیسکویت، کراکر و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 75

حداکثر 20

حداکثر 5

-

2.4

27-24

10-8.5

14.2

0.5-0.451

آرد نول 2