محصولات

سمولینا

سمولینا حاصل آسیابانی گندم های سخت و عموما دروم است. سمولینا ماده اولیه اصلی جهت تولید ماکارونی بوده و در مقایسه با گندم های نانوایی دارای رنگدانه های طبیعی زرد رنگ بالاتری است. همچنین این گندم ها دارای مقادیر فراوانی پروتئین، ویتامین املاح و مواد غذایی مفید در مقایسه با سایر گندم های نرم می باشد. معمولا هر قدر دانه گندم دروم درشت تر، شیشه ای تر و دارای وزن سنگین تری باشد میزان سمولینای استحصالی آن بیشتر و از کیفیت بالاتری برخوردار است. سمولینای حاصل از گندم های دروم به رنگ زرد کهربایی است و معمولا برای تولیدات پاستا مورد استفاده قرار می گیرد.
Design By :Simia Studio

سمولینا

سمولینا حاصل آسیابانی گندم های سخت و عموما دروم است. سمولینا ماده اولیه اصلی جهت تولید ماکارونی بوده و در مقایسه با گندم های نانوایی دارای رنگدانه های طبیعی زرد رنگ بالاتری است. همچنین این گندم ها دارای مقادیر فراوانی پروتئین، ویتامین املاح و مواد غذایی مفید در مقایسه با سایر گندم های نرم می باشد. معمولا هر قدر دانه گندم دروم درشت تر، شیشه ای تر و دارای وزن سنگین تری باشد میزان سمولینای استحصالی آن بیشتر و از کیفیت بالاتری برخوردار است. سمولینای حاصل از گندم های دروم به رنگ زرد کهربایی است و معمولا برای تولیدات پاستا مورد استفاده قرار می گیرد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 90 درصد از 150 تا 350 میکرون

-

3.5

-

حداقل 12.5

14.2

0.75-0.65

آرد سمولینا