محصولات

آرد ستاره

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع نان های حجیم، نیمه حجیم و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.
Design By :Simia Studio

آرد ستاره

آردی است که بیشتر از آندوسپرم تهیه می شود. این آرد بیشتر در تولید فرآورده هایی مانند انواع نان های حجیم، نیمه حجیم و برخی از انواع شیرینی کاربرد دارد.

اندازه ذرات به درصد

اسیدیته

گلوتن مرطوب

پروتئین

رطوبت

خاکستر

ویژگی ها

انواع

زیر الک 125 میکرون

روی الک 125 میکرون

روی الک 180 میکرون

روی الک 475 میکرون

حداقل 60

حداکثر 30

حداکثر 10

-

2.4

حداقل 32

حداقل 12.5

14.2

0.6-0.501

آرد ستاره